هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "آغاز طرح «تابستانه کتاب» با مشارکت بیش از 800 کتابفروشی"