هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "٢١ هزار پایان نامه در کمیته بانوان بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن ارائه شد."