هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "کارگاه «ویرایش و نشر زبانی و صوری» در نمایشگاه کتاب"