هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "همایش علمی پژوهشی جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل"