هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "کوتاه کردن جمله های طولانی"