هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "اختتامیه دومین جشنواره علامه شعرانی"