هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "سومین جشنواره رسانه ای ابوذر در استان البرز"