هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "برگزاری جلسه دفاعیه در حوزه علمیه کوثر"