هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "برگزاری مسابقه خلاصه نویسی در حوزه علمیه کوثر فردیس"