هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "برگزاری کافه کتاب در حوزه علمیه کوثر فردیس"