هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "بیانیه معاونت پژوهش حوزه علمیه کوثر فردیس"