هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "تصویب سه موضوع تحقیق پایانی در جلسه شورای پژوهشی حوزه علمیه کوثر"