هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دفاعیه 5 پایان نامه در حوزه علمیه کوثر برگزار می شود"