هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "عکس‌ها سندی هستند که با ثبت یک لحظه، راوی تاریخ می‌شوند"