هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "مطالعه از نگاه سقراط"