هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی"