هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "همایش «جنبش های معنوی نوظهور» (جمن)"