هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "همایش ملی "جایگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله"