هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی"