هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "حمایت از آثار برگزیده طلاب در کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی"