هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "همایش بین المللی سیره و روش پیامبر رحمت (ص) با مخالفانش (علمی - پژوهشی)"