هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دومین همایش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی (ره) با رویکرد اخلاق و اجماع"