هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی"