هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی"