هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام"