هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی"