هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "سومین همایش بین المللی شرق شناسی - صلح و دیپلماسی فرهنگی"