هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران"