هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی فرآورده های حلال"