هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها، چالش ها و راهکارها)"