هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله در اولین همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری"