هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله در همایش بین المللی حقوق وفقه اسلامی"