هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله در همایش ملی معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها"