هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله در همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن"