هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان مقاله همایش ملی پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها"