هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "فراخوان کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21"