هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "همایش کشوری دانشِ موضوعی – تربیتی دانشِ آموزشِ محتوا"