هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "خاطره ای از جاویدالاثر سردار حاج احمد متوسلیان"