هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "پشت پرده گردهمایی سالانه منافقین/ فیلم"