هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "رونمایی از نرم افزار مقتل الحسین با حضور شخصیت های حوزوی"