هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "سومین کرسی علمی ترویجی نظریه پردازی برگزار می شود"