هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "نشست علمی روایات مهدویت در کتاب کافی برگزار می‌شود"