هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "نشست علمی شهید سردار سلیمانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران"