هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "نشست کارشناسی انتخاب اصلح، زمینه ساز حکومت مهدوی"