هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "آثار شناخت نفس در تكامل انسان"