هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "آداب دعا از دیدگاه امام حسین (علیه السلام) با توجه به دعای عرفه"