هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "بررسی اشتراکات منجی موعود از منظر یهودیت و شیعه اثنی عشر"