هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "تحلیل مفهوم امانت الهی در قرآن با تکیه بر آیه 72 سوره احزاب"