هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "جهاد دفاعی و اصول حاکم برآن از منظر آیات و روایات"