هر طلبه ، یک پژوهشگر

موضوع: "حب دنیا و راه های مقابله با آن"